Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji dostępnych w polityce prywatności

Potrzebny hosting?

Pojawiła się nowa usługa w ofercie serwisu ŚwiatDomen24.pl

Aktualnie świadczymy już usługi hostingu serwisów www oraz poczty elektronicznej dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Aktualności - Raport rejestracji polskich domen za 1 kwartał 2014

Raport rejestracji polskich domen za 1 kwartał 2014

NASK opublikował raport rynku domen polskiego rejestru za 1 kwartał 2014 roku. Poniżej kluczowe dane:

Liczba nazw domeny .pl w DNS

Na koniec marca 2014 roku w rejestrze domeny .pl znajdowało się 2 495 705 nazw domeny .pl, aktywnych w DNS. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku liczba ta zwiększyła się o 34 206 nazw.

W pierwszym kwartale 2014 roku w rejestrze domeny .pl spośród wszystkich aktywnych w DNS nazw, 70,99% było zarejestrowanych bezpośrednio w domenie .pl, 22,17% w domenach funkcjonalnych a 6,84% nazw w domenach regionalnych.

Nazwy z narodowymi znakami diakrytycznymi (tzw. IDN) stanowiły 2,23% wszystkich aktywnych nazw domeny .pl, a ich liczba na koniec pierwszego kwartału 2014 wyniosła 55 562.

Liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl

Od początku stycznia do końca marca 2014 roku zarejestrowano 284 480 nowych nazw w domenie .pl, było to o niespełna 12 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczba rejestracji w poszczególnych miesiącach wyniosła: 99 231 w styczniu, 90 256 w lutym i 94 993 w marcu.

Spośród wszystkich nowych rejestracji 9 132 nazwy zawierały narodowe znaki diakrytyczne, liczba ta wzrosła o 1 128 w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Średnia dzienna liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl

W pierwszym kwartale 2014 roku dziennie rejestrowano średnio 3 161 nowych nazw. Lepszy wynik zanotowano ostatnio w pierwszym kwartale 2012 roku.

Najwięcej rejestrowano w lutym, gdy średnio przybywały dziennie 3 223 nowe nazwy w domenie .pl. W styczniu dziennie średnio rejestrowano 3 201, a w marcu 3 064 nowe nazwy.

Liczba nowych rejestracji z podziałem na typ strefy

Od początku stycznia do końca marca 2014 roku spośród wszystkich nazw wprowadzonych do rejestru domeny .pl 66,36% stanowiły nazwy drugiego poziomu, tzn. zarejestrowane bezpośrednio w domenie .pl, 24,40% to nazwy w domenach funkcjonalnych (jak np. .com.pl, .info.pl), a 9,24% w domenach regionalnych (jak np. .waw.pl, .szczecin.pl).

Struktura rejestracji uległa nieznacznym zmianom w stosunku do poprzedniego kwartału. Udział nazw rejestrowanych w domenach funkcjonalnych i regionalnych wzrósł o odpowiednio 1,24p.p. i 1,74p.p., a udział rejestracji bezpośrednio w domenie .pl spadł o 2,98p.p.

Poziom odnowień nazw domeny .pl

W pierwszym kwartale 2014 roku poziom odnowień wyniósł 60,59% utrzymując tendencję wzrostową obserwowaną od końca 2012 roku. Był to wynik o 0,81p.p. wyższy od odnotowanego na koniec 2013 roku.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2014 roku odnowiono prawie 420 tys. nazw w rejestrze domeny .pl. W przypadku 816 nazw przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni. Zainteresowanie usługą modyfikacji końca okresu rozliczeniowego wzrosło prawie dwukrotnie w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2013 roku.

W prezentowanym okresie 61,28% odnowionych nazw zarejestrowanych było przed rokiem 2012, 16,53% w 2012 roku, natomiast pozostałe 22,19% w 2013 roku.

Transfery nazw domeny .pl między Partnerami

Od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku abonenci 42 544 razy dokonali zmiany rejestratora obsługującego utrzymywaną nazwę w domenie .pl. W 739 przypadkach transfer obsługi połączono z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny .pl na kolejny okres rozliczeniowy, z czego 455 transferów wykonano już po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego.

W pierwszym kwartale 2014 roku średnio dziennie przenoszono pomiędzy Partnerami NASK obsługę 473 nazw domeny .pl.

DNSSEC w domenie .pl

Liczba zabezpieczonych protokołem DNSSEC nazw domeny .pl na koniec marca 2014 roku wyniosła 13 835. Średnio dziennie w pierwszym kwartale 2014 roku przybywało 27,91 zabezpieczonych nazw domeny .pl. 84,66% zabezpieczonych nazw było zarejestrowanych bezpośrednio w domenie .pl, 11,38% w domenach funkcjonalnych, a 3,96% w domenach regionalnych administrowanych przez NASK.

Do końca marca 2014 roku dwudziestu sześciu rejestratorów domeny .pl pośredniczyło w przekazywaniu do rejestru rekordów potwierdzających poprawne zabezpieczanie nazwy domeny .pl.

Abonenci nazw domeny .pl

W pierwszym kwartale 2014 roku przybyło prawie 14 tys. unikalnych abonentów i na koniec marca 2014 roku w rejestrze domeny .pl figurowało ponad 928 tys. wpisów dotyczących abonentów nazw aktywnych w DNS. 64,80% abonentów stanowili przedsiębiorcy, a pozostałe 35,20% osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

W omawianym okresie NASK utrzymywał na rzecz 67,29% abonentów jedną nazwę domeny .pl, na rzecz 14,77% dwie nazwy, a trzy nazwy w domenie .pl utrzymywane były dla 5,30% abonentów. 1 162 klientów NASK było abonentem 100 i więcej nazw domeny .pl, z czego na rzecz 59 abonentów utrzymywano ponad 1 tys. nazw. Średnio na koniec marca 2014 roku na jednego abonenta przypadały 2,69 nazwy domeny .pl.

Nowe rejestracje a siedziba abonenta

W trakcie trzech pierwszych miesięcy 2014 roku ponad 94% wszystkich rejestracji wykonanych było na rzecz abonentów z Polski. Najwięcej nazw domeny .pl zarejestrowano dla abonentów z województwa mazowieckiego – 24,15%, śląskiego – 11,38% oraz małopolskiego – 9,16%. Najmniej rejestracji odnotowano na rzecz abonentów z województw: podlaskiego – 2,16%, opolskiego – 1,80% oraz świętokrzyskiego – 1,75%.

W rejestracjach nazw w domenie .pl na rzecz zagranicznych abonentów, najliczniejszą grupę stanowili abonenci z Cypru – 38,44% i Stanów Zjednoczonych – 15,26%. Abonenci z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech zarejestrowali odpowiednio 10,72%, 9,51% i 3,52% nazw domeny .pl.

DNT

W pierwszym kwartale 2014 roku zawarto 52 681 umów na test nazwy domeny .pl przed jej rejestracją. 2,68% przetestowanych nazw zostało zarejestrowanych, pozostałe 97,32% wróciło do puli nazw dostępnych do rejestracji na zasadzie „first come,first served”.

W poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału 2014 roku liczba testowanych nazw domeny .pl kształtowała się następująco: w styczniu – 15 059, w lutym – 17 109, a w marcu – 20 513.

Od uruchomienia usługi w 2007 roku do końca marca 2014 skuteczność testów, mierzona liczbą umów zakończonych rejestracją nazwy domeny .pl, wyniosła 5,7%.

Opcje

Opcje na rejestrację nazwy domeny cieszyły się w pierwszym kwartale 2014 roku dużym zainteresowaniem. Na 8 644 nowych umów opcji na rejestrację nazw w domenie .pl, zawartych w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku, 4 162 przypadły na styczeń, 2 423 na luty, a 2 059 na marzec. 459 umów opcji zostało w pierwszym kwartale 2014 roku odnowionych na kolejne 3 lata.

W pierwszym kwartale 2014 roku w ramach 2 606 istniejących opcji doszło do udostępniania nazwy domeny .pl do rejestracji opcjonariuszowi, a w przypadku 127 udostępnionych nazw nie zostały dopełnione formalności bądź zrezygnowano z rejestracji i nazwy zostały uwolnione do powszechnej rejestracji.

Od uruchomienia usługi w czerwcu 2004 roku 43,64% wszystkich wykupionych opcji zakończyło się udostępnieniem nazwy domeny .pl do rejestracji.

Partnerzy NASK

Rejestr domeny .pl prowadzony przez NASK działa zgodnie z modelem „Rejestr-Rejestratorzy”, rolę rejestratorów pełnią Partnerzy NASK reprezentujący przed rejestrem interesy abonentów nazw domeny .pl.

Na koniec marca 2014 roku rejestr domeny .pl miał 201 rejestratorów: 110 z siedzibą w Polsce, 59 z siedzibą w innym kraju europejskim, a 32 poza Europą. Rejestratorzy z Polski obsługiwali 76,66% aktywnych w DNS nazw domeny .pl, pozostałe 23,34% nazw obsługiwali zagraniczni rejestratorzy.

W pierwszym kwartale 2014 roku największą dynamikę wzrostu obsługiwanych nazw domeny .pl, na poziomie 2,21%, odnotowali rejestratorzy zagraniczni z siedzibą w Europie, a nieco mniejszą, 1,40%, rejestratorzy z Polski. Rejestratorom spoza Europy liczba obsługiwanych nazw domeny .pl wzrosła w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku o 0,75%.

Źródło: NASK

Partner NASK
Partner DNS.PL
Członek NOMINET