Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji dostępnych w polityce prywatności

Regulaminy

Regulamin portalu

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług rejestracji domen internetowych w ŚwiatDomen24.pl

  I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 2. Usługi w ramach serwisu rejestracji domen internetowych ŚwiatDomen24.pl świadczone są przez spółkę AGMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Miarki 15G w Lublińcu (42-700), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436902, kapitał zakładowy Spółki: 596 500,00 zł, NIP: 5751885071, zwaną dalej AGMB.
 3. Świadczenie Usług w ramach serwisu rejestracji domen internetowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług w ramach serwisu rejestracji domen internetowych. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z ww. Usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przystępując do korzystania z Usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  II. DEFINICJE

 6. O ile z treści regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:
  1. Użytkownik - klient AGMB – osoba lub podmiot - który zamierza korzystać z Usługi bądź korzysta z Usług i prawidłowo wypełnił formularz zamówienia usługi na stronie http://www.swiatdomen24.pl oraz zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Konsument to osoba fizyczna korzystająca z usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Portal SwiatDomen24.pl - strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością AGMB Sp. z o.o. i dostępne pod adresem www.swiatdomen24.pl lub pod innym adresem będącym własnością AGMB Sp. z o.o.
  4. Usługa – Usługa rejestracyjna lub/i (w zależności od kontekstu) Usługa zapewnienia rejestracji lub/i (w zależności od kontekstu) Usługa dodatkowa.
  5. Usługa rejestracyjna – usługa realizowana przez Rejestratora, polegająca na dokonaniu rejestracji Domeny na rzecz Użytkownika i utrzymaniu jej dostępności, w ramach zawartej przez Rejestratora i Użytkownika Umowy rejestracyjnej.
  6. Usługa zapewnienia rejestracji – usługa świadczona przez AGMB na rzecz Użytkownika, polegająca na przedłożeniu Rejestratorowi danych koniecznych do rejestracji nazwy Domeny na rzecz Użytkownika oraz podjęciu innych czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji przez Rejestratora Usługi rejestracyjnej.
  7. Usługa dodatkowa – niezależna usługa, świadczona przez AGMB na rzecz Użytkownika w ramach Umowy o usługi dodatkowe, wzbogacająca użyteczność zarejestrowanej Domeny, o parametrach wymienionych szczegółowo w cenniku usługi. Niektóre Usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy.
  8. Rejestrator – odpowiednio uprawniony podmiot, który na mocy Umów rejestracyjnych zawartych z Użytkownikami świadczyć będzie dla nich usługę polegającą na rejestracji i utrzymaniu Domen internetowych. W zakresie Domen z końcówką „.pl” będzie to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK),
  9. Domena - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych zawierający nazwę oraz odpowiednie rozszerzenie, możliwy do zarejestrowania i rejestrowany na podstawie Umowy rejestracyjnej zawartej przez Użytkownika z Rejestratorem.
  10. Cennik usług – lista zawierająca ceny Usług świadczonych w ramach serwisu ŚwiatDomen24.pl, dostępna pod adresem http://www.swiatdomen24.pl/cennik, wraz z listą ich parametrów technicznych. Cennik może zawierać okazjonalne ceny promocyjne i oraz listę cen za usługi dodatkowe. W Cenniku usług podane są ceny netto, do których dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.
  11. Czas trwania usługi – podany w Cenniku usług okres, przez jaki Usługa będzie świadczona na rzecz Użytkownika. Usługi świadczone są na czas określony lub z uwagi na ich charakter są usługami jednorazowymi.
  12. Dane bilingowe – dane Użytkownika pozwalające poprawnie wystawić przez AGMB fakturę z tytułu wykonania Usługi zapewnienia rejestracji Domeny.
  13. Formularz zamówienia – strony WWW dostępne w Portalu ŚwiatDomen24.pl, z których Użytkownik przesyła konieczne dane kontaktowe (w szczególności dane bilingowe oraz adres e-mail), określa podstawowe parametry Usługi, określa sposób płatności i zleca uruchomienie Usługi. Użytkownik wypełniając formularz zamówienia i kierując wypełniony formularz do realizacji przez AGMB wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje i upoważnia AGMB do podjęcia czynności zmierzających do dokonania rejestracji Domeny przez Rejestratora na rzecz Użytkownika, w trybie testowym lub pełnym, w ramach zawartej przez Rejestratora i Użytkownika Umowy rejestracyjnej.
  14. Moduł administracyjny – strony WWW dostępne w Portalu ŚwiatDomen24.pl, umożliwiające zarządzanie Usługą, w tym przedłużenie czasu trwania Usługi.
  15. Konto bankowe AGMB – konto, na które Użytkownik przekazuje opłaty za Usługę zapewniania rejestracji oraz Usługi dodatkowe. Nazwa banku, numer konta podane są podczas dokonywania transakcji zakupu usług.
  16. Umowa rejestracyjna – umowa, którą Użytkownik zawiera z Rejestratorem przy wykorzystaniu mechanizmów udostępnionych w ramach Usługi rejestracyjnej i Usługi zapewnienia rejestracji, dostępna pod adresem http://www.swiatdomen24.pl/regulamin, określająca warunki rejestracji i warunki korzystania z Domeny. Zaakceptowanie treści tej umowy i zobowiązanie do jej zawarcia przez Użytkownika jest warunkiem przystąpienia przez AGMB do realizacji Usługi zapewnienia rejestracji.
  17. Umowa o zapewnienie rejestracji – Umowa zawierana przez Użytkownika z AGMB, w ramach której AGMB zobowiązuje się względem Użytkownika do podjęcia działań zmierzających do rejestracji Domeny przez Rejestratora na rzecz Użytkownika i reprezentowania Użytkownika w tym zakresie. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie i złożenie do realizacji Formularza zamówienia przez Użytkownika oraz zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
  18. Umowa o usługi dodatkowe – umowa zawierana przez Użytkownika (wybierającego w Formularzu zamówienia opcję świadczenia przez AGMB Usług dodatkowych wskazanych przez Użytkownika) z AGMB, w ramach której AGMB świadczyć będzie Usługi dodatkowe. Do zawarcia tej umowy dochodzi poprzez złożenie przez Użytkownika w Formularzu zamówienia woli korzystania z wybranych przez Użytkownika Usług dodatkowych i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
  19. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  20. Profil - zbiór danych Użytkownika, które zamieścił on w Portalu ŚwiatDomen24.pl wraz z danymi o usługach ( w tym usługach dostępnych w ramach serwisu rejestracji domen internetowych) , z których Użytkownik korzysta.
  21. Parkowanie Domeny – wykorzystanie serwerów DNS AGMB na potrzeby związane z Usługą rejestracyjną dla danej Domeny.

  III. UMOWY I USŁUGI

 7. AGMB działając na zlecenie Rejestratora udostępnia w ramach serwisu www.swiatdomen24.pl Formularz zamówienia i Moduł administracyjny, umożliwiające zawarcie przez Użytkownika umów:
  1. z Rejestratorem – Umowy rejestracyjnej;
  2. z AGMB – Umowy zapewnienia rejestracji;
  3. z AGMB – Umowy o usługi dodatkowe.
 8. Na podstawie Umowy o zapewnienie rejestracji AGMB zobowiązuje się względem Użytkownika do świadczenia na jego rzecz Usługi zapewnienia rejestracji, polegającej na przesłaniu Rejestratorowi danych przedstawionych przez Użytkownika w Formularzu zamówienia i monitorowaniu działań Rejestratora zmierzających do rejestracji domeny (tj. wykonania przez Rejestratora na rzecz Użytkownika Usługi rejestracyjnej). AGMB odpowiedzialny jest względem Użytkownika i Rejestratora za zebranie danych niezbędnych do rejestracji nazwy domeny i przesłanie ich Rejestratorowi. AGMB jest upoważniony do reprezentowania Użytkownika przed Rejestratorem we wszelkich sprawach dot. zawierania Umowy Rejestracyjnej jak i przy jej zawarciu. Użytkownik upoważnia AGMB do przekazania podanych przez Użytkownika danych Rejestratorowi.
 9. Za wykonanie Usługi rejestracyjnej odpowiedzialny jest Rejestrator, stosownie do zawartej z Użytkownikiem Umowy rejestracyjnej. AGMB jest wyłącznie pośrednikiem przy zawarciu tej umowy nie ponosi odpowiedzialności za jej wykonywanie przez Rejestratora.
 10. Użytkownik udziela AGMB zgody na wyłączne wykonywanie usługi dotyczącej funkcjonalności rejestracji/utrzymywania nazwy domeny/opcji na nazwę domeny i związanym z nią czynności – zgodnie z Załącznikiem I. do niniejszego Regulaminu. (dotyczy domen polskich)
 11. Za realizację Usług dodatkowych odpowiedzialny jest AGMB stosownie do zawartych z Użytkownikami Umów o usługi dodatkowe.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie na rzecz AGMB z tytułu wykonania wszystkich ww. umów.

  IV. TRYB URUCHAMIANIA USŁUG

 13. Niezwłocznie po wypełnieniu przez Użytkownika i skierowaniu do realizacji Formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu treści Umowy o zapewnienie rejestracji oraz Umowy rejestracyjnej i ewentualnie Umowy o usługi dodatkowe, AGMB podejmie niezbędne czynności w zakresie Usługi zapewnienia rejestracji, na co Użytkownik akceptujący treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę.
 14. Złożenie zamówienia na domenę i dokonanie płatności zgodnie z cennikiem usług po weryfikacji przez AGMB jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a AGMB o reprezentację Klienta przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta oraz z upoważnieniem AGMB do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Klientem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora.
 15. Czas trwania Usługi określony jest w Cenniku usług.
 16. Ceny określone w ww. cenniku są cenami netto, do których nalicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 17. W przypadku złożenia przez Użytkownika w Formularzu zamówienia żądania dostarczenia mu przez AGMB faktury VAT tytułem wykonania Usługi zapewnienia rejestracji i ewentualnie wykupionych Usług dodatkowych, AGMB dostarczy Użytkownikowi prawidłowo wystawioną fakturę, zawierającą dane podane w Formularzu zamówienia na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia, niezwłocznie po stwierdzeniu dokonania przez Użytkownika płatności wynagrodzenia na rzecz AGMB. Jednocześnie składając powyższe żądanie Użytkownik upoważnia AGMB do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika.
 18. Ze względu na rozproszoną budowę systemu rejestracji domen internetowych ani Rejestrator ani też AGMB Sp. z o.o. nie gwarantują, że wybrana nazwa domeny zostanie zarejestrowana, mimo tego, że w chwili wybierania nazwy wynik wyszukania bazy WHOIS wskazywał na dostępność wybranej przez Użytkownika nazwy. W przypadku braku dostępności nazwy domeny i w związku z niemożliwością świadczenia Usługi rejestracyjnej i Usług dodatkowych wszelkie wpłaty dokonane przez Użytkownika na rzecz AGMB podlegać będą zwrotowi.
 19. AGMB zastrzega sobie prawo do odmowy uruchomienia Usług w sytuacji gdy podana przez Użytkownika Domena:
  1. jest zarejestrowana lub jest zarezerwowana dla innego podmiotu lub osoby;
  2. posiada treść/nazwę niedopuszczalną z uwagi na obowiązujące przepisy lub treść o charakterze wulgarnym, naruszającym ogólne normy obyczajowe itp.
  3. jest znakiem lub elementem znaku towarowego lub innego prawa nie przysługującego Użytkownikowi.
  W takiej sytuacji wszystkie ewentualne wpłaty dokonane przez Użytkownika zostaną mu zwrócone.
 20. AGMB może w każdym momencie zażądać od Użytkownika okazania stosownych dokumentów identyfikujących właściciela usługi (domeny), dokumentów potwierdzających prawo użytkownika do usługi (domeny), uprawniających do rejestracji danej Domeny lub innych potrzebnych dokumentów pod rygorem odmowy uruchomienia Usług lub zaprzestania świadczenia Usług (zablokowania lub usunięcia domeny). AGMB ma prawo przekazać ww. dokumenty Rejestrom.
 21. AGMB nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za ewentualne spory i roszczenia przeciwko Użytkownikowi, związane z rejestracją przez niego danej Domeny; nie dotyczy to sytuacji zawinionych przez AGMB. W przypadku zawinionej przez Użytkownika konieczności zlikwidowania – stosownie do obowiązujących przepisów lub prawomocnych orzeczeń właściwych sądów lub innych odpowiednich podmiotów - Domeny lub przekazania przez Użytkownika praw do Domeny podmiotom lub osobom trzecim AGMB nie będzie z tego powodu zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz Użytkownika, w tym w szczególności do zwrotu całości lub części opłaty. W przypadku poniesienia przez AGMB jakichkolwiek szkód na skutek zarejestrowania danej Domeny bądź świadczenia Usług w ww. sytuacji, Użytkownik będzie zobowiązany do ich naprawienia.
 22. Użytkownik może wykupić Usługi dodatkowe dostępne w ww. Cenniku usług, świadczone przez AGMB. AGMB zastrzega, że Usługi dodatkowe będą dostępne jedynie wraz z Usługą rejestracyjną świadczoną przez Rejestratora, w okresie jej wykonywania.
 23. Zgłaszając wniosek o uruchomienie Usługi Użytkownik oświadcza, iż zaakceptował treść Umowy rejestracyjnej – dostępnej pod adresem http://www.swiatdomen24.pl/regulamin#regulamin-portalu i odpowiedniego regulaminu dostępnego dla NASK http://www.swiatdomen24.pl/regulamin#regulamin-nask. AGMB, jako wyłącznie pośrednik, nie odpowiada za treść regulaminu NASK i jego zmiany.

  V. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AGMB

 24. AGMB zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług dodatkowych oraz wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) Umowy o zapewnienie rejestracji i Umowy o usługi dodatkowe i do podjęcia działań zmierzających do zaprzestania wykonywania Usługi rejestracyjnej przez Rejestratora (w tym także do przekazania Rejestrom zlecenia usunięcia nazwy domeny) gdy:
  1. Użytkownik złamał niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa;
  2. Użytkownik podał niepoprawne lub fałszywe Dane bilingowe;
  3. świadczenie Usług przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od AGMB i niezawinionych przez AGMB;
  4. Użytkownik utracił prawo do korzystania z danej Domeny;
  5. Użytkownik nie dostarczył żądanych przez AGMB dokumentów potwierdzających autentyczność danych właściciela usług (domeny) lub dokumentów potwierdzających prawo do domeny
 25. AGMB zaprzestanie wykonywania Usług, gdy:
  1. Użytkownik zrezygnuje z Usługi – poprzez złożenie stosownego oświadczenie o rezygnacji;
  2. Użytkownik usunie swój Profil w Portalu ŚwiatDomen24.pl, co uniemożliwi, ze względów techniczno-organizacyjnych, świadczenie Usług.
 26. W przypadkach zaprzestania świadczenia Usług opisanych w pkt 24.1, 24.2, 24.4 i 24.5 oraz 25 nie będzie dokonywany zwrot całości lub części wpłaconych przez niego kwot. Zapis ten nie uchybia uprawnieniom Użytkownika wymienionym w punkcie VII.
 27. W przypadku dokonania przez Użytkownika rezygnacji z Usługi upoważnia on AGMB do reprezentowania go w sprawach związanych z usunięciem danej Domeny.

  VI. PRAWA I OBOWIĄZKI AGMB

 28. AGMB dołoży wszelkich starań, aby Usługi dodatkowe były świadczone w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
 29. AGMB nie ponosi odpowiedzialność za szkody Użytkownika powstałe na skutek realizacji Usługi w przypadku gdy szkody te nie są zawinione przez AGMB.
 30. Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia dostępu do Usług , AGMB zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o tym fakcie na stronie http://www.swiatdomen24.pl z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej jednak 24 godziny przed planowanym odłączeniem dostępu do Usług.
 31. AGMB nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez niego osobom trzecim informacji o Profilu z wyjątkiem sytuacji zawinionych przez AGMB;
  3. niedostarczenie wiadomości w ramach udostępnionych Usług wynikające z przyczyn niezależnych od AGMB i nie zawinione przez AGMB;
  4. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających dostęp do Usług, np. poprzez udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamania hasła lub kodu przez osobę trzecią; zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji zawinionych przez AGMB;
  5. skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usług zgodnie z prawem lub odpowiednią umową o świadczenie Usług, w tym zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  6. sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji zawinionych przez AGMB;
  7. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych, w tym Danych bilingowych, niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
  8. szkody powstałe w wyniku kataklizmów, kwalifikowane jako siła wyższa (np. huragan, powódź, pożar itp.);
  9. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika z jego winy warunków niniejszego Regulaminu;
  10. szkody powstałe w wyniku zawinionego i nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z jej przeznaczeniem korzystania z Usługi przez Użytkownika;
  11. szkody powstałe w wyniku niezależnego od AGMB i nie zawinionego przez AGMB braku ciągłości świadczenia usług;
  12. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od AGMB;
  13. treść i inną zawartość przesyłanych listów, a także zawartość listów zapisanych na serwerach AGMB;
  14. udostępnienie hasła, Profilu i innych danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
  15. zawartość przesyłek nie pochodzących od AGMB, wysyłanych oraz przyjmowanych przez Użytkowników;
  16. nie zawinione przez AGMB szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania innych Użytkowników, będące następstwem korzystania z dostępu do WHOIS;
  17. szkody wynikłe z braku dostępu do bazy WHOIS będące efektem wystąpienia czynników niezależnych przez AGMB i nie zawinione przez AGMB.
 32. Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. okresowe wyłączenia lub ograniczenia dostępności Usług w ramach Serwisu www.swiatdomen24.pl w celu jego rozbudowy lub konserwacji, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników;
  2. sporadyczne, krótkie przerwy w dostępie do Usług bez podania przyczyn;
  3. otrzymywanie na konta pocztowe komunikatów i informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach AGMB związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu Usług; zapis powyższy nie uchybia zapisowi punktu X

  VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 33. Użytkownik ma prawo do:
  1. korzystania z Usług w sposób opisany w Regulaminie;
  2. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi w AGMB. Jeżeli usługa została aktywowana za zgodą Użytkownika w trybie natychmiastowym (świadczenie Usługi rozpoczęte zostało za zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni od jej zamówienia) , to prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie będzie miało zastosowania, na mocy art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827). O odstąpieniu użytkownik poinformuje AGMB wysyłając listem poleconym na adres siedziby AGMB, oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy dot. Usługi wszelkie ewentualnie wpłacone przez niego kwoty zostaną w ciągu 14 dni zwrócone w pełnej wysokości, a ewentualne przedpłaty wraz z odpowiednimi odsetkami.
  3. rezygnacji z korzystania z Usługi – stosownie do zapisów punktu V.
  4. wypowiedzenia Umowy dot. Usługi z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia – dotyczy wyłącznie Umów zawartych na czas nieokreślony. W przypadku takiego wypowiedzenia Użytkownikowi zwrócona zostanie odpowiednia część wpłaconych przez niego kwot.
 34. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania Modułu administracyjnego jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie, złamaniem hasła lub innymi bezprawnymi działaniami.
 35. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem oraz określoną w cenniku specyfikacją;
  2. wykorzystania nazwy domeny zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu);
  3. powstrzymywania się od prób złamania hasła innych Użytkowników,
  4. niepodejmowania działań na szkodę innych podmiotów, a w szczególności pozostałych Użytkowników, AGMB Sp. z o.o. oraz Rejestratora;
  5. dokonywania terminowych opłat za korzystanie z Usług;

  VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 36. AGMB informuje, iż podczas korzystania z serwisu rejestracji domen internetowych w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego korzystania z serwisu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 37. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 38. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu rejestracji domen internetowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników,
  3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4. nierozsyłania niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;
  5. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich oraz nie dostarczania w ramach korzystania z serwisu rejestracji domen internetowych jakichkolwiek bezprawnych treści.

  IX. TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 39. Każdemu Użytkownikowi serwisu rejestracji domen internetowych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu i Usług.
 40. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres bok@swiatdomen24.pl lub listownie na adres: AGMB Sp. z o.o., ul. Miarki 15G, 42-700 Lubliniec.
 41. AGMB rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przy czym użytkownik otrzyma powiadomienie o rozpoczęciu procedury reklamacyjnej nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 42. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 43. AGMB zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie powyższym w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od AGMB (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). AGMB ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

  X. DANE OSOBOWE

 44. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.
 45. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AGMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu przy ul. Miarki 15G. Dane te będą przetwarzane przez Spółkę AGMB Sp. z o.o. oraz przekazywane kontrahentom AGMB Sp. z o.o. w celu realizacji Usługi.
 46. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1204) przez AGMB w celu promocji (marketingu) produktów i firm
 47. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień AGMB, które wynikają z ww. ustawy. W tym celu należy skorzystać z możliwości strony profilowej pod adresem http://www.swiatdomen24.pl/ lub zwrócić się listownie na adres AGMB Sp. z o.o., ul. Miarki 15G, 42-700 Lubliniec.
 48. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez AGMB danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Profilu tego Użytkownika. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie zapisy punktu V.

  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 49. AGMB nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 50. AGMB nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezawinionymi przez AGMB zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 51. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: bok@swiatdomen24.pl
 52. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: bok@swiatdomen24.pl
 53. W celu korzystania z Usług konieczne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu. Do korzystania z Usług w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript.
 54. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 55. Oświadczenia i zawiadomienia dla Użytkownika będą dokonywane drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany w Profilu.

  XII. ZMIANY REGULAMINU

 56. AGMB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 57. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://www.swiatdomen24.pl/regulamin#regulamin-portalu i zapoznawania się z nimi.
 58. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Portalu ŚwiatDomen24.pl pod adresem http://www.swiatdomen24.pl/regulamin#regulamin-portalu oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian.

  Załącznik I.

 59. Z dniem rejestracji usługi wymienionej w Formularzu zamówienia jako Abonent nazwy domeny/opcji na nazwę domeny (lub osoba reprezentująca Abonenta) udzielam AGMB Sp. z o.o. z którą NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, zgody na dokonywanie wobec Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej jbr (dalej: "NASK") wszelkich czynności, a w tym czynności prawnych, dotyczących Rejestracji/Utrzymywania powyższej Nazwy domeny/Opcji na powyższą Nazwę domeny, a w tym danych dotyczących Oferenta/Abonenta/Uzyskującego Opcję, a w szczególności: Rejestrację Nazwy domeny, zmianę Abonenta Nazwy domeny, usunięcie Nazwy domeny/Opcji, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla Nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/Oferenta/Uzyskującego Opcję służącymi do korzystania z Utrzymywania powyższej Nazwy domeny/Opcji na powyższą Nazwę domeny na rzecz Partnera.

  Załącznik II. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

 60. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU

  Załącznik III. WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO

 61. WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO

  Załącznik IV. WNIOSEK O ZMIANĘ ABONENTA (WŁAŚCICIELA) DOMENY (CESJA)

 62. WNIOSEK O ZMIANĘ ABONENTA (WŁAŚCICIELA) DOMENY (CESJA)

Regulamin NASK

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl.

  DEFINICJE

 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo-rozwojową z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.
  2. Regulamin - niniejszy regulamin.
  3. Nazwa Domeny - ciąg znaków w Domenie .pl. Znaki, które mogą składać się na nazwę domeny, ich liczba oraz warunki zamieszczania zostały określone w witrynie internetowej NASK.
  4. Domena .pl - jedną z domen ogólnoświatowego systemu domen, wpisaną do bazy danych Internet Assigned Numbers Authority, odpowiadającą dwuliterowemu oznaczeniu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami stosowanymi przez Internet Assigned Numbers Authority.
  5. Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.
  6. Oferent - podmiot, który w celu zawarcia Umowy złożył Ofertę bezpośrednio w NASK albo za pośrednictwem Partnera.
  7. Abonent - Oferent, który zawarł z NASK Umowę.
  8. Oferta - ofertę zawarcia Umowy określającą Nazwę Domeny, Abonenta, serwery przeznaczone do Utrzymywania Nazwy Domeny oraz inne dane potrzebne do zawarcia i wykonywania Umowy, określone w witrynie internetowej NASK.
  9. Utrzymywanie Nazwy Domeny - umożliwienie użytkownikom Internetu korzystania z określonych przez Abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu.
  10. Obsługa Administracyjna i Techniczna - zespół czynności wykonywanych przez NASK, niezbędnych do Utrzymywania Nazwy Domeny, które obejmują w szczególności zarządzanie danymi przekazanymi przez Abonenta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych.
  11. Umowa - umowę pomiędzy NASK a Abonentem, która obejmuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz Obsługę Administracyjną i Techniczną. Umowa zawarta za pośrednictwem Partnera obejmuje tylko Utrzymywanie Nazwy Domeny, natomiast świadczenia NASK dotyczące Obsługi Administracyjnej i Technicznej reguluje odrębne porozumienie, zawarte pomiędzy NASK a Partnerem.
  12. Cennik - zestawienie opłat za świadczenia NASK oraz określenie sposobu ich naliczania, opublikowane w witrynie internetowej NASK.
  13. Zmiana Abonenta - przeniesienie całości przysługujących Abonentowi praw i obciążajacych Abonenta obowiązków na podstawie Umowy, na osobę trzecią.
  14. Spór - podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.
  15. Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do Utrzymywania Nazwy Domeny.
  16. Sąd Polubowny - jeden ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy w zakresie rozstrzygania Sporów, wskazane w witrynie internetowej NASK.

  ZAWARCIE UMOWY

 3. Umowa pomiędzy NASK a Abonentem zostaje zawarta w chwili przyjęcia przez NASK Oferty, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia Utrzymywania Nazwy Domeny. Ofertę składaną bezpośrednio w NASK, Abonent przekazuje przez witrynę internetową NASK i dodatkowo w formie pisemnej. Oferta składana za pośrednictwem Partnera, niezależnie od formy, w jakiej została złożona Partnerowi, zostaje przesłana przez Partnera do NASK w formie ustalonej pomiędzy NASK a Partnerem w odrębnym porozumieniu.
 4. Przez złożenie Oferty Oferent zapewnia, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie Oferty i wykonywanie Umowy nie powoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. NASK może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty.
 5. NASK nie dokonuje badania czy zawierając lub wykonując Umowę Abonent narusza prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Zawarcie Umowy nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek praw związanych z Nazwą Domeny, poza wynikającymi wyraźnie z Umowy, ani uznania, że Oferta lub wykonywanie przez Abonenta Umowy nie narusza praw osób trzecich.
 6. NASK może odmówić przyjęcia Oferty w szczególności, gdy:
  1. Oferent nie spełnił warunków technicznych określonych w witrynie internetowej NASK,
  2. NASK jest związana umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy, chyba że Oferta stanowiła opcję w rozumieniu odrębnego regulaminu, opublikowanego w witrynie internetowej NASK,
  3. Oferta dotyczy Nazwy Domeny odpowiadającej nazwie województwa, powiatu, gminy lub miejscowości w Domenie .pl, chyba że Oferentem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ administracji,
  4. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, treść Oferty pisemnej różni się w stosunku do jej wersji złożonej przez witrynę internetową NASK,
  5. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, nie doręczono wersji pisemnej Oferty, w terminie siedmiu dni od złożenia Oferty przez witrynę internetową NASK,
  6. w przypadku Oferty składanej bezpośrednio w NASK, Oferent trzykrotnie złożył przez witrynę internetową NASK Ofertę dotyczącą tej samej Nazwy Domeny, bez doręczenia jej wersji pisemnej,
  7. nie usunięto błędów Oferty w terminie wyznaczonym przez NASK,
  8. nie doręczono dodatkowych dokumentów, dotyczących danych wskazanych w treści Oferty, w terminie wyznaczonym przez NASK.

  WYKONYWANIE UMOWY

 7. NASK wykonuje Utrzymywanie Nazwy Domeny oraz świadczy na rzecz Abonenta Obsługę Administracyjną i Techniczną. W przypadku złożenia Oferty za pośrednictwem Partnera lub przekazania przez Abonenta uprawnienia do żądania świadczenia Obsługi Administracyjnej i Technicznej Partnerowi, jest ona świadczona przez NASK na rzecz Partnera.
 8. NASK zamieszcza dane Abonenta w bazie danych abonentów Nazw Domeny publicznie dostępnej poprzez witrynę internetową NASK. W przypadku osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczenie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Abonent uiszcza opłaty za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, w wysokości określonej w Cenniku, chyba, że Obsługa Administracyjna i Techniczna jest świadczona na rzecz Partnera. W tym przypadku obowiązek wnoszenia opłat obciąża Partnera, a Abonent jest z niego zwolniony. Wniesienie danej opłaty odnosi skutek z chwilą uznania rachunku bankowego NASK pełną kwotą opłaty.
 10. Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana w wyniku nieuiszczenia przez Abonenta opłaty, ponowne zawarcie Umowy dotyczącej tej samej Nazwy Domeny będzie możliwe po uiszczeniu zaległej opłaty wraz z odsetkami oraz złożeniu nowej Oferty, z zastrzeżeniem punktu 6 Regulaminu.
 11. Abonent zawiadamia NASK o każdej zmianie danych dotyczących Nazwy Domeny lub Abonenta. W przypadku niezawiadomienia, NASK wykonuje Umowę posługując się danymi dotychczasowymi.

  WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM

 12. Abonent może wyrazić zgodę na wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej na rzecz Partnera oraz dokonywanie przez Partnera czynności dotyczących Umowy, przy czym działania lub zaniechania Partnera odnoszą skutek bezpośrednio w stosunku do Abonenta. Abonent wyrażając zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, ogranicza przedmiot Umowy oraz ponosi odpowiedzialność wobec NASK za działania lub zaniechania Partnera związane z Nazwą Domeny, której dotyczy Umowa.
 13. Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może wskazać innego, który uzyskał zgodę, o której mowa w punkcie 12 albo rozszerzyć przedmiot Umowy o świadczenie Obsługi Administracyjnej i Technicznej bezpośrednio na rzecz Abonenta.
 14. Jeżeli NASK rozwiąże porozumienie o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej z Partnerem, któremu Abonent udzielił zgody, o której mowa w punkcie 12, Abonent składa, w formie i terminie określonych przez NASK, oświadczenie, co do dalszego obowiązywania Umowy. Niezłożenie oświadczenia w formie lub terminie określonych przez NASK, powoduje rozwiązanie Umowy z upływem tego terminu.
 15. NASK nie jest reprezentowana przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnera.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 16. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość odszkodowania ogranicza się do trzykrotnej wartości opłaty rocznej za świadczoną przez NASK Obsługę Administracyjną i Techniczną, określonej w Cenniku. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  ZMIANY

 17. Zmiana Abonenta może nastąpić zgodnie z poniższymi zasadami, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w punkcie 19 Regulaminu.
 18. Zmiana Abonenta zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczeń Abonenta oraz osoby trzeciej przejmującej prawa i obowiązki, złożonych na formularzu Zmiany Abonenta, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, zmiana Abonenta zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.
 19. W przypadku zawiadomienia NASK o Sporze, Zmiana Abonenta Nazwy Domeny, której Spór dotyczy, zostanie wstrzymana do czasu jego zakończenia, nie dłużej jednak niż przez rok od daty zawiadomienia NASK o Sporze. Okres ten może zostać przedłużony przez NASK pod warunkiem wykazania przez osobę trzecią, której prawa zostały naruszone, że Spór nie został jeszcze zakończony. Wstrzymanie Zmiany Abonenta nie wpływa na postanowienia Regulaminu dotyczące okresu obowiązywania Umowy.
 20. Zmiana Delegacji zostaje dokonana po doręczeniu NASK oświadczenia złożonego przez Abonenta na formularzu Zmiany Delegacji, dostępnym w witrynie internetowej NASK. W przypadku, gdy Abonent działa przez Partnera, Zmiana Delegacji zostaje dokonana za pośrednictwem Partnera.
 21. Punkty 3 do 6 stosuje się odpowiednio, z wyłaczeniem punktów 6d do 6f w stosunku do Zmiany Abonenta oraz 6 b,c,f w stosunku do Zmiany Delegacji.

  SPORY

 22. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej do Sądu Polubownego przeciwko Abonentowi z żądaniem opartym na stwierdzeniu, że Abonent w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy naruszył prawa tej osoby, Abonent doręczy Sądowi Polubownemu podpisany zapis na Sąd Polubowny w terminie wskazanym w wezwaniu do podpisania tego zapisu.
 23. Niepodpisanie zapisu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, powoduje rozwiązanie Umowy po upływie terminu trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu, przy czym termin ten ulega skróceniu do daty zakończenia okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, jeżeli ta data wypada przed końcem trzech miesięcy od daty wyznaczonej na podpisanie zapisu. W przypadku poinformowania NASK, w trakcie biegu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Sąd Polubowny o doręczeniu temu Sądowi podpisanego zapisu, skutek w postaci rozwiązania Umowy nie następuje.
 24. Prawomocne orzeczenie sądu polubownego lub sądu powszechnego, stwierdzające naruszenie przez Abonenta praw osoby trzeciej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez NASK Umowy z tym Abonentem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

  OBOWIĄZYWANIE

 25. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Abonenta bez zachowania terminów wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie.
 26. NASK może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia oraz formy pisemnej.
 27. Niezależnie od przyczyn wskazanych w innych postanowieniach Regulaminu, NASK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
  1. nieuiszczenia opłaty określonej w Cenniku w terminie wyznaczonym na jego podstawie; zaprzestanie przez NASK Utrzymywania Nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, przy czym zaprzestanie Utrzymywania Nazwy Domeny może poprzedzić wstrzymanie jej Utrzymywania;
  2. naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu.
 28. Rozwiązanie Umowy podczas okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie jest podstawą do zwrotu w części lub w całości opłat określonych w Cenniku.

  INNE POSTANOWIENIA

 29. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych danych obciążają Oferenta i Abonenta.
 30. W sprawach dotyczących Oferty lub Umowy NASK może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Oferenta lub Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres uznaje się za doręczoną. Korespondencja Abonenta może być przesłana faksem również wtedy, gdy Regulamin wymaga formy pisemnej oświadczenia Abonenta, przy czym NASK może zażądać doręczenia dokumentu w oryginale.
 31. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 32. Regulamin stanowi część Umowy, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.
 33. O zmianie Cennika lub Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. NASK może poinformować Abonenta o zmianie Cennika lub Regulaminu w postaci elektronicznej. Zmiana Cennika w trakcie okresu rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych NASK podczas tego okresu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zmiany Cennika lub Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności sposobów i terminów wnoszenia opłat oraz rozszerzenia możliwości samodzielnego wykonywania przez Abonenta niektórych czynności związanych z Utrzymywaniem Nazwy Domeny.
 34. Regulamin obowiązuje od 18 marca 2007 r., przy czym w stosunku do Abonenta, który w tej dacie był związany Umową, Regulamin wchodzi w życie z chwilą bezskutecznego upływu okresu wypowiedzenia Umowy, który kończy się najpóźniej z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ustalonego na podstawie Cennika. Wypowiedzenie Umowy przez Abonenta powinno mieć formę pisemną.
 35. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Abonentem, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, a NASK będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby NASK.

Regulamin NASK opcji na rejestrację nazwy domeny

 1. Opcja na rejestrację nazwy domeny (dalej "opcja") polega na uzyskaniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez podmiot, który zawarł z NASK umowę o opcję na nazwę domeny (dalej "Umowa") możliwości rejestracji tej nazwy domeny.
 2. Umowa zostaje zawarta na trzy lata, po których upływie opcja wygasa. Opcja wygasa również w przypadku rozwiązania Umowy.
 3. Umowa zostaje zawarta przy udziale podmiotu, który jest stroną porozumienia z NASK o obsłudze rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych oraz udostępnienia opcji na rejestrację nazwy domeny (lista takich podmiotów jest dostępna w witrynie internetowej: http://www.dns.pl), zwany dalej "Usługobiorcą", z dniem uzyskania przez NASK, za pośrednictwem Usługobiorcy, danych niezbędnych do udzielenia opcji osobie zainteresowanej jej uzyskaniem. Usługobiorca działa w imieniu i na rzecz uzyskującego opcję.
 4. Opcja jest możliwa wyłącznie w stosunku do nazwy domeny, która w dacie zawarcia Umowy jest utrzymywana na rzecz osoby trzeciej (abonenta). Opcji nie stosuje się do nazwy domeny, jeżeli trwa w stosunku do niej spór w rozumieniu Regulaminu nazw domeny z dnia 18 grudnia 2006r. opublikowanego w witrynie internetowej http://www.dns.pl/.
 5. Uzyskujący opcję może zarejestrować nazwę domeny wyłącznie po:
  1. rezygnacji abonenta z dalszego jej utrzymywania;
  2. usunięciu nazwy domeny z uwagi na niewniesienie należnej NASK opłaty, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.
 6. Informacja o uzyskaniu opcji zostaje ujawniona w publicznie dostępnej witrynie internetowej http://www.dns.pl, przy czym dane uzyskującego opcję mogą zostać ujawnione wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Uzyskujący opcję jest obowiązany do bieżącego sprawdzania w witrynie internetowej http://www.dns.pl czy nazwa domeny, co do której uzyskał opcję, jest dostępna do rejestracji na jego rzecz.
 8. Informacje niezbędne do dokonania rejestracji nazwy domeny, odpowiadające informacjom wymaganym w ofercie, opisanej w Regulaminie o którym mowa w pkt 4 powyżej, powinny zostać przekazane NASK nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania przez NASK informacji o udostępnieniu do rejestracji nazwy domeny, co do której uzyskano opcje.
 9. Czynności uzyskania opcji, zmiany Usługobiorcy, przeniesienia opcji na osobę trzecią, a następnie rejestracji nazwy domeny dokonywane są w sposób zautomatyzowany, wyłącznie za pośrednictwem Usługobiorców.
 10. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zarejestrowania nazwy domeny przez uzyskującego opcję albo po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w punkcie 8.
 11. Opłata za uzyskanie opcji zostanie ustalona przez Usługobiorcę, przy czym niezależnie od jej wysokości, Usługobiorca przekazuje NASK kwotę wskazaną w publicznie dostępnej witrynie internetowej http://www.dns.pl.
 12. Opłata wniesiona z tytułu uzyskania opcji nie podlega zwrotowi, również w przypadku rozwiązania Umowy, ani zaliczeniu na poczet opłaty za rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny.
 13. W wyniku uzyskania opcji nie powstaje jakiekolwiek prawo do nazwy domeny. W przypadku poinformowania NASK przez osobę trzecią o możliwości naruszenia jej praw przez uzyskującego opcję, rejestracja nazwy domeny zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sporu, chyba że osoba trzecia nie wystąpiła do właściwego sądu przeciwko uzyskującemu opcję lub nie przystąpiła do polubownego zakończenia sporu w terminie miesiąca od daty poinformowania NASK o zaistnieniu sporu.
 14. Umowa o opcję ulega rozwiązaniu bez prawa do zwrotu opłaty z dniem uzyskania przez NASK informacji o sporze w rozumieniu Regulaminu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej. O uzyskaniu informacji NASK zawiadamia tylko Usługobiorcę.
 15. W przypadku doręczenia NASK orzeczenia wydanego przez właściwy sąd powszechny bądź polubowny lub ugody, z których treści wynika, iż opcja narusza prawa osoby trzeciej, Umowa ulega rozwiązaniu.
 16. Opcji nie można uzyskać na nazwę domeny regionalnej, w rozumieniu Regulaminu, o którym mowa w punkcie 4 powyżej.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2004 r.
Partner NASK
Partner DNS.PL
Członek NOMINET