Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji dostępnych w polityce prywatności

Potrzebny hosting?

Pojawiła się nowa usługa w ofercie serwisu ŚwiatDomen24.pl

Aktualnie świadczymy już usługi hostingu serwisów www oraz poczty elektronicznej dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Aktualności - Raport rejestracji polskich domen za 4 kwartał 2014

Raport rejestracji polskich domen za 4 kwartał 2014

NASK opublikował raport rynku domen polskiego rejestru za 4 kwartał 2014 roku. Poniżej kluczowe dane:

Liczba nazw domeny .pl w DNS

Rejestr domeny .pl zakończył 2014 rok z liczbą 2 524 538 nazw aktywnych w DNS. W ciągu dwunastu miesięcy liczba ta zwiększyła się o 63 039 nazw. W poszczególnych kwartałach 2014 roku zmiany kształtowały się następująco: w pierwszym przybyło 34 206 nazw, w drugim ubyło 4 429, w trzecim i czwartym przybyło odpowiednio 26 014 i 7 248 nazw domeny .pl. Liczba utrzymywanych w rejestrze nazw z narodowymi znakami diakrytycznymi, tzw. IDN, na koniec 2014 roku wyniosła 49 610 i stanowiła 1,97% wszystkich aktywnych nazw domeny .pl.

Na koniec grudnia 2014 roku 71,55% aktywnych w DNS nazw było zarejestrowanych bezpośrednio w domenie .pl, 22,33% w domenach funkcjonalnych, a 6,12% w domenach regionalnych.

Dynamika rocznego przyrostu liczby nazw w rejestrze w 2014 roku wyniosła 2,56%.

Struktura nazw domeny .pl

Średnia długość nazw w rejestrze domeny .pl na koniec grudnia 2014 roku wynosiła 10,93 znaków. Maksymalną długość, 63 znaki, miało 15 nazw. Najliczniejszą grupę, 8,94%, stanowiły nazwy 9-znakowe. Ponad połowa nazw domeny .pl, 52,78%, miała od 1 do 10 znaków.

Biorąc pod uwagę długość nazwy wraz z domeną, w której została zarejestrowana, najdłuższa nazwa w rejestrze domeny .pl na koniec 2014 roku miała 82 znaki.

Na koniec 2014 roku 75,98% nazw aktywnych w rejestrze składała się z samych liter, 0,11% z samych cyfr, 4,82% zawierała jednocześnie cyfry i litery, zaś 19,09% nazw zawierało również myślniki.

Liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl

W 2014 roku do rejestru wprowadzono 1 028 548 nazw domeny .pl, o 3 040 więcej niż w roku poprzednim. W podanej liczbie nowych rejestracji 24 119 nazw zawierało narodowe znaki diakrytyczne.

Liczba nazw rejestrowanych w poszczególnych kwartałach 2014 roku wniosła: 284 480 w pierwszym, 245 500 w drugim, 249 824 w trzecim i 248 744 w czwartym kwartale.

Liczba rejestracji w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2014 roku wyniosła: 91 289 w październiku, 78 646 w listopadzie i 78 809 w grudniu.

Średnia dzienna liczba nowych rejestracji nazw domeny .pl

W 2014 roku średnio dziennie do rejestru wprowadzano 2 818 nazw.

Średnia dzienna liczba rejestrowanych nazw domeny .pl w poszczególnych kwartałach 2014 roku wynosiła odpowiednio: 3 161 w pierwszym kwartale, 2 698 w drugim, 2 715 w trzecim i 2 704 w czwartym kwartale.

Natomiast średnia dzienna liczba rejestrowanych nazw domeny .pl w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2014 roku wyniosła: 2 945 w październiku, 2 622 w listopadzie i 2 542 w grudniu.

Liczba nowych rejestracji z podziałem na typ strefy

W 2014 roku 68,35% z 1 028 548 nowozarejestrowanych nazw stanowiły nazwy drugiego poziomu domeny .pl, czyli zarejestrowane zostały bezpośrednio w domenie .pl. 24,38% zarejestrowano w domenach funkcjonalnych, a 7,27% w domenach regionalnych administrowanych przez NASK.

Struktura rejestrowanych nazw w ostatnim kwartale 2014 roku obrazuje mniejsze zainteresowanie nazwami regionalnymi, a kształtowała się ona następująco: 69,63% nazw zarejestrowanych w domenie .pl, 25,34% w domenach funkcjonalnych i 5,03% w domenach regionalnych.

Poziom odnowień nazw domeny .pl

Wskaźnik odnowień dla nazw domeny .pl na koniec 2014 roku wyniósł 60,78%. W ciągu roku wskaźnik wzrósł o 1p.p., a w ciągu dwóch lat o 1,82p.p.

W 2014 roku abonenci rejestru odnowili blisko 1,5 mln nazw. 73,91% odnowionych nazw stanowiły nazwy drugiego poziomu domeny .pl, 20,92% nazwy zarejestrowane w domenach funkcjonalnych, a 5,17% w domenach regionalnych. W 2014 roku nastąpił wzrost udziału nazw utrzymywanych bezpośrednio w domenie .pl o 1,23p.p. Wzrost ten nastąpił kosztem udziału odnawianych nazw w domenach funkcjonalnych i regionalnych, które spadły odpowiednio o 0,91p.p. i 0,32p.p.

Tylko w ciągu czwartego kwartału odnowiono ponad 370 tys. nazw domeny .pl, a w przypadku 894 nazw przesunięto koniec okresu rozliczeniowego o zdefiniowaną indywidualnie liczbę dni. Struktura odnawianych w ostatnim kwartale 2014 roku nazw kształtowała się następująco: 74,44% dotyczyło nazw utrzymywanych bezpośrednio w domenie .pl, 20,70% w domenach funkcjonalnych, a pozostałe 4,86% w domenach regionalnych.

Transfery nazw domeny .pl

W 2014 roku abonenci dokonali 166 254 zmian rejestratora obsługującego utrzymywaną na ich rzecz nazwę w domenie .pl. 2 480 zmian rejestratora połączonych było z jednoczesnym odnowieniem nazwy domeny .pl na kolejny okres rozliczeniowy. Liczba transferowanych między rejestratorami nazw od 2011 roku sukcesywnie maleje. W 2014 roku wykonano o ponad 25 tys. mniej transferów niż w roku poprzednim.

W czwartym kwartale 2014 roku przeniesiono pomiędzy Partnerami NASK obsługę 36 731 nazw domeny .pl. 525 zmian wykonano z równoczesnym odnowieniem domeny na kolejny okres rozliczeniowy, a 315 z nich miało miejsce po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego.

DNSSEC w domenie .pl

Na koniec grudnia 2014 roku 19 938 nazw w rejestrze domeny .pl było zabezpieczonych protokołem DNSSEC. W ciągu całego 2014 roku liczba zabezpieczonych nazw zwiększyła się o 8 587. Średnio dziennie przybywało 23,53 zabezpieczonych nazw.

W poszczególnych kwartałach 2014 roku przyrost liczby zabezpieczonych nazw kształtował się następująco: 2 484 w pierwszym, 2 016 w drugim, 1 996 w trzecim i 2 091 w czwartym kwartale.

Abonenci nazw domeny .pl

Na koniec 2014 roku liczba abonentów nazw domeny .pl przekroczyła 947 tys. W ciągu roku rejestrowi przybyło 33 tys. abonentów, przy jednoczesnym niewielkim spadku średniej liczby nazw domeny .pl przypadającej na jednego abonenta, z 2,69 do 2,66. Z końcem grudnia 2014 roku 34,59% abonentów stanowiły osoby prywatne, zaś 65,41% przedsiębiorcy i różnego typu organizacje. Z 2 524 538 nazw domeny .pl aktywnych w DNS, 66,70% utrzymywanych było na rzecz przedsiębiorców i organizacji, a 33,30% na rzecz osób prywatnych.

Na koniec 2014 roku NASK utrzymywał jedną nazwę domeny .pl na rzecz 66,24% abonentów, dwie nazwy na rzecz 14,45%, trzy 5,90%, cztery 3,48%, a pięć nazw na rzecz 2,69%. Od sześciu do dziesięciu nazw utrzymywanych było na rzecz 4,73% abonentów, natomiast od jedenastu do stu nazw na rzecz 2,41% abonentów. Blisko 1 tys. klientów rejestru, tj. 0,10%, było abonentem więcej niż stu nazw.

W 2014 roku w rejestrze przeprowadzono 149 850 zmian abonenta nazwy domeny .pl.

Nowe rejestracje nazw domeny .pl a siedziba abonenta

Z 1 028 548 nazw w domenie .pl zarejestrowanych w 2014 roku, 93,33% zarejestrowanych było na rzecz abonentów z Polski. Na wszystkie rejestracje wykonane na rzecz osób i podmiotów z adresem zagranicznym, 38,22% przypadało na abonentów z Cypru, 19,67% ze Stanów Zjednoczonych, 17,96% z Wielkiej Brytanii, a 5,33% Niemiec, a 3,05% z Holandii.

W czwartym kwartale 2014 roku wynik podziału nowo zarejestrowanych nazw, z uwagi na siedzibę ich abonenta, nieznacznie odbiega od wyniku rocznego. Z 248 744 zarejestrowanych nazw 92,77% zarejestrowana była na rzecz abonentów z Polski. Na 7,23% nazw zarejestrowanych na abonentów zagranicznych składały się rejestracje z adresem abonentów w 107 różnych krajach, z których największy udział miały: Cypr 38,77%, Stany Zjednoczone 20,19%, Wielka Brytania 9,64%, Niemcy 5,51% i Holandia 3,24%.

Podział nowych rejestracji, dokonanych w ostatnim kwartale 2014 roku na rzecz abonentów z Polski, ze względu na województwo, w którym mieli miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdza, że podobnie jak w poprzednich kwartałach, najliczniejszą grupę stanowiły rejestracje na rzecz abonentów z województwa mazowieckiego, 24,69%. Na rzecz abonentów z województwa śląskiego zarejestrowano 11,38% nazw, z wielkopolskiego 9,65%, małopolskiego 9,29%, dolnośląskiego 7,46%, z pomorskiego 5,89%, z łódzkiego 5,79%, z kujawsko-pomorskiego 5,47%, z zachodniopomorskiego 4,49%, z lubelskiego 3,24%, z podkarpackiego 3,23%, z warmińsko-mazurskiego 2,16%, a z województwa podlaskiego 2,01% nazw domeny .pl. Najmniej rejestracji w Polsce odnotowano na rzecz abonentów z województw: lubuskiego 1,99%, świętokrzyskiego 1,67%, oraz opolskiego 1,60%.

DNT

W 2014 roku utrzymała się obserwowana od początku 2013 roku tendencja spadkowa zainteresowania usługą 14-dniowego testowania nazw domeny .pl, tzw. DNT. W efekcie w 2014 roku w rejestrze domeny .pl przetestowano 172 866 nazw, a 3,19% z nich w wyniku testu zarejestrowano.

W poszczególnych kwartałach liczba testowanych nazw i skuteczność tych testów kształtowały się następująco: w pierwszym przetestowano 52 681 nazw ze skutecznością 2,68%, w drugim 47 477 ze skutecznością 3,37%, w trzecim 31 284 ze skutecznością 3,47%, a w czwartym 41 424 nazwy z czego zarejestrowano 3,42%.

Liczba przetestowanych nazw w kolejnych miesiącach czwartego kwartału 2014 roku wynosiła: 13 965 w październiku, 13 708 w listopadzie i 13 751 w grudniu.

Opcje

W 2014 roku trzyletnie opcje na rejestrację istniejącej nazwy w domenie .pl cieszyły się większą popularnością niż w latach poprzednich. Łącznie zawarto 23 692 umowy opcji na rejestrację nazwy domeny .pl, o 15,85% więcej niż w 2013 roku i 6,43% więcej niż w 2012 roku.

W 2014 roku z każdym kolejnym kwartałem malała liczba zawieranych umów, w pierwszym było to 8 644 , w drugim 5 706, w trzecim 5 547, by w ostatnim osiągnąć wynik 3 795. Wynik czwartego kwartału był najniższym wynikiem kwartalnym od początku 2010 roku. Liczba zawartych umów w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 2014 roku wyniosła: 1 669 w październiku, 932 w listopadzie i 1 194 w grudniu.

Ze wszystkich istniejących w czwartym kwartale 2014 umów opcji 345 zostało przedłużonych na kolejne trzy lata, a 2 345 zakończyło się udostępnieniem nazwy domeny .pl do rejestracji, jednakże w przypadku 102 udostępnionych nazw nie dopełniono formalności bądź zrezygnowano z rejestracji i nazwy zostały uwolnione do powszechnej rejestracji.

Od uruchomienia usługi w czerwcu 2004 roku do końca 2014 roku, spośród wszystkich wykupionych opcji 43,79% zakończyło się udostępnieniem nazwy domeny .pl do rejestracji na rzecz uzyskującego opcję.

Partnerzy NASK

Łączna liczba uczestników Programu Partnerskiego NASK na koniec czwartego kwartału 2014 roku wynosiła 203. W gronie Partnerów NASK znalazło się 117 podmiotów z Polski, którzy obsługiwali 77,40% nazw w domenie .pl, podczas gdy 12,64% pozostawało pod opieką 59 Partnerów z siedzibą w Europie. 9,96% nazw domeny .pl zarządzanych było przez 27 rejestratorów z pozostałych krajów.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku zawartych zostało 5 nowych umów o współpracy partnerskiej z NASK, a jedna została wypowiedziana przed ukończeniem technicznych przygotowań Partnera.

Źródło: NASK

Partner NASK
Partner DNS.PL
Członek NOMINET